Проекти

Фирма "Алупласт ЖТГ" ЕООД успешно взе участие в проекта "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите" BG051PO001-2.2.03 "На път" Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда.

Целта на настоящия проект е да повиши производителността и адаптивността на заетите в производствената дейност на „Алупласт ЖТГ” ЕООД, като им осигурява бърз и удобен транспорт до работното им място и ги запазва близо до родните им и познати места. Производствения цикъл на фирмата е непрекъсваем и това поставя на изпитание лесното съвместяване на служебната ангажираност и личните ангажименти към близки, роднини, семейство и социална общност. С организирания транспорт за нашите служители, с помощта на ЕС, чрез ЕСФ и АЗ ние сме социално отговорни към обществото, като подсигуряваме лесен и удобен транспорт на работниците. Осигуряваме им работни места , безпрепятсвено присъствие за работния ден и сигурност на семействата им. По този начин се намалява обезлюдяване на населените места, където живеят работниците ни. Осигуреният транспорт до работа и обратно скъсява продължителността на трудовите им ангажименти и увеличава времето, в което те са на разположение на семейството си и обществото, в което живеят. Това осигурява много по-добро качество на живот на заетите в дружеството.


Цел на настоящия проект е и постигането на гъвкав пазар на труда и социална интеграция на работещите в „Алупласт ЖТГ” ЕООД.


С изпълнението на проекта се постигат принципите на ОП РЧР за равенство между хората, осигурява равни възможности за всички – независимо от пол, вероизповедание, образование и т.н. и е превенция към дискриминацията в обществото.


С изпълнението на проекта имаме възможност да подобрим организацията и структурата си. Да споделим добрите си практики и с други бизнес партньори и участници в проектите по ОП РЧР.


Проектът насърчава социалното включване и сближаване между различни етноси, образователен и социален статус и др.


Проектът е за 186 човека, които по-бързо, лесно и спокойно идват до работното си място и обратно до семейството си и дома си.

 

Проектът е на стойност 60 037 лв., субсидирани от Европейския съюз и партньори.