„Осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за организиран транспорт до и от работното място за заетите в „Алупласт ЖТГ”ЕООД за период от 12 месеца”

26 авг 2015

На 30.06.2015г „Алупласт ЖТГ”ЕООД  успешно  приключи проекта „Осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за организиран транспорт до и от работното място за заетите в  „Алупласт ЖТГ”ЕООД  за период от 12 месеца” по договор ESF – 2203-02-02004

В проекта взеха участие над 220 човека, като беше усигурено удобното им и конфортно предвижване до и от работното им място. Ежемесечно 184 човека се придвижваха с автобуси на фирма ЕТ „ ИЦО – Христо Христов”. Служителите ни подобриха работата си, повиши се ефективността на тяхния труд и останаха доволни от участието си в проекта.

Отчитаме, че целите на проекта са напълно изпълнени , а именно:

Постигнат е гъвкав пазар на труда и социална интеграция на работещите в „Алупласт ЖТГ” ЕООД. С реализацията на проекта са  постигнати принципите на ОП РЧР за равенство между хората, осигуряване на равни възможности за всички – независимо от пол, вероизповедание, образование и т.н. и е превенция към дискриминацията в обществото.

С изпълнението на проекта  подобрихме организацията и структурата си. На закриващото събитие споделихме добрите си практики и с други бизнес партньори и участници в проектите по ОП РЧР.

Превозвачът, на който се  доверихме за  безопасното и удобно пътуване на служителите си да ги превозва от Средец – Дебелт –база Бургас 4 пъти на ден, за да подсигурим непрекъсваемият производствен процес в предприятието, което осигурява прехраната на повече от 300 човека и техните семейства се представи без забележки.

Транспортната схема, за която имаме подкрепата на ЕС в лицето на ЕСФ и АЗ се прилагаше 362 дни в годината.

Ефекта от проекта се отчита в няколко направления :

-подобрено качество на живот (по-голямо спокойствие, намаляване на стреса и напрежението и на заболяванията) на работещите в предприятието и на техните семейства в следствие на осигурения съобразен с рационалния физиологически режим на труд и почивка организиран удобен служебен транспорт;

-повишена мотивация за по-голяма ефективност на труда и постигане на по-добри резултати;

-намаляване на текучеството, повишаване на уменията и трудовите навици на заетите, а от там и повишаване на производителността на труда им и конкурентността на предприятието;

-осигуряване на равни възможности на труд и почивка на всички заети в дружеството, независимо от отдалечеността на работните им места от местоживеенето им.

Формирането на тези добавени стойности към производителността на труда в дружеството мотивира както ръководството на предприятието, така и работещите в него да продължават да търсят най-рационалните подходи за многократно и дългосрочно във времето прилагане на подобни мерки за подобряване организацията и условията на труд.

И всичко това се осъществи с подкрепата на  ЕС и фондовете за социлна подкрепа.